مطالعات امكان سنجی (Feasibility Study):

         تعریف

 مطالعه امكانسنجی، ارزیابی اولیه ای است كه قبل از اینكه كار واقعی طرح آغازشود، برای افزایش احتمال موفقیت طرح انجام می شود.

   این مطالعه تمامی راه حلهای ممكن برای مساله را در بر می گیرد.

 

چرا مطالعات امكانسنجی انجام می دهیم؟

تعیین اینكه آیا انجام یك پروژه/طرح، به صرفه است یا خیر


انواع اطلاعاتی كه در مرحله امكانسنجی جمع آوری و تحلیل می شوند:

•          سابقه و تاریخچه پروژه

1– نام و نشانی بانی پروژه

2– تعیین وضعیت پروژه از نظر اتكاء به مواد اولیه

3– موقعیت از نظر بازار داخلی یا صادرات

 4– سیاستهای كلان اقتصادی

•          بازار و ظرفیت موضوع پروژه

1– تقاضا برای محصول

2– پیش بینی فروش

3– چگونگی بهره برداری از تولید

4- ظرفیت سوژه

•          مواد اولیه و ورودیهای پروژه

1– مواد خام، قطعات، ملزومات موضوع پروژه، آب و برق و سوخت، ...

•          موقعیت جغرافیائی و محل موضوع پروژه

1– دوری و نزدیكی به بازار مواد اولیه و نیروی كار

2– دوری و نزدیكی به بازار مصرف

3– ویژگیهای آب و هوائی

•          طرح مهندسی پروژه

1– ساخت و روشهای فنی، تكنولوژی تولید، نوع تجهیزات، عملیات ساختمانی و مهندسی

•          ساختار تشكیلاتی موضوع پروژه

1– سازمان

2– ساختار نیروی انسانی پروژه

•          اجرای پروژه

1– مدت زمان نصب و ایجاد

2– مدت زمان تولید آزمایشی و ورود به مرحله بهره برداری نهائی

•          هزینه های سرمایه گذاری

1– هزینه زمین و آماده سازی محل پروژه

2– هزینه عملیات مهندسی و راه و ساختمان

3– هزینه تكنولوژی و تجهیزات

4– هزینه های مالی قبل از تولید

5– هزینه سرمایه در گردش

•          تامین مالی پروژه

•          – منابع تامین مالی

•          • كل هزینه های تولید و عملیات (بهره برداری)

•          – هزینه های سرمایه گذاری

•          – هزینه های سربار اداری

•          – هزینه های توزیع و فروش

•          – هزینه استهلاك

•          . مطالعه بازار

•           آیا محصول خریدار دارد؟

•          تحقیقات بازاریابیاندازه بازار، سهم بازار، بازار هدف، تقسیم بازار و ...

•          . مطالعه اقتصادیEconomical Study

•          برآورد تقاضا، عرضه، كشش، رقبا و ...

•          . مطالعه فنی/عملیاتی

•          برآورد ظرفیت، مطالعه فناوری، وجود تجهیزات، دانش فنی و ...

•           مطالعه مالی

•          پیش بینی حسابهای مالی، درآمدها، هزینه ها، و دوره بازگشت سرمایه و.....

 

مطالعات اقتصادی/ بازار

مفاهیم بازاریابی

•          نیاز احساس محرومیت همان نیاز است

•          خواسته خواسته شکلی است که نیاز های انسان تحت تاثیر فرهنگ و شخصیت انفرادی به خود میگیرید

•          تقاضا خواسته ها وقتی با قدرت خرید همراه شوند تبدیل به تقاضا می شوند

•          کالا هر چیزی که بتوان برای جلب توجه به دست آوردن استفاده و یا مصرف در بازار عرضه کرد و توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته بادش کالا تلقی می شود

•          معاملات هسته مرکزی بازار یابی است

•          بازارها به مجموعه خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا بازار گویند

بازاریابی

• بازاریابی به مفهوم تعیین و تعریف نیازها و خواسته های بازارهای هدف و تأمین رضایت مشتریان به نحو مطلوب تر و مؤثرتر از رقباست

•          محیط بازار یابی

محیط بازار یابی از نیرو ها و بازیگرانی تشکیل می شود که توانایی شرکت برای انجام معاملات نافع با مشتریان هدف را تحت تاثیر قرار می دهند. که شامل محیط خرد و کلان می باشد .

•          محیط خرد:

  1. محیط داخلی شرکت
  2. موسسات توزیعی بازار یابی
  3. رقبا ....

محیط کلان

1. محیط جمعیت شناختی

2- محیط اقتصادی

3-محیط طبیعی

4-محیط تکنولوژیکی

5- محیط فرهنگی

6- محیط سیاسی

•          روشهای برآورد تقاضای آتی بازار

1-پیش بینی كیفی (بدون داده های آماری)

2-پیش بینی كمی (تجزیه و تحلیل آماری تقاضا)

مكان طرح

•          مكان مناسب برای ساخت طرح، می بایست بر اساس عوامل موثر تعیین شود:

•          • دسترسی به بازار

•          • دسترسی به مواد اولیه، قطعات و ابزارآلات

•          • دسترسی به نیروی كار موردنیاز

•          • قوانین و مقررات

•          • دسترسی به منابع آب، برق، سوخت

•          دسترسی وسایل حمل و نقل

•           شرایط آب و هوائی و جغرافیائی

•          • شرایط زندگی

•          • زمین

•          ...

مخاطب شناسی

اهمیت شناخت مخاطبان را می توان در عوامل زیر جستجو کرد:

  1. هر مخاطب، از هر نظر با دیگری متفاوت‌است؛ سلیقه‌های متفاوت، گرایش‌های مختلف، تفاوت‌های فردی، ذهنیت‌ها و ظرفیت‌های ویژه، هر یک را از دیگری متمایز می سازد. این تنوع نه تنها در  اقشار و گروه های  مختلف قابل مشاهده است، حتی افراد یک قشر یا گروه نیز علی رغم شباهت هایی که با دیگر اعضای هم گروه خود دارند، دارای تفاوت هایی فردی هستند.
  2. آگاهی از میزان توانایی، دانش، خصوصیات اخلاقی و عاطفی و خصلت‌های اجتماعی مخاطبان بزرگترین راهنما در انتخاب واژگان، مفاهیم و نحوة بیان مطالب است.
  3. شناخت مخاطب، باعث می‌شود که انتقال مفاهیم آسانتر شود. به کمک شناخت نیازها و توانایی‌های مخاطبان می توان نسبت به  انطباق اطلاعات ارائه شده با سطح ادراک و نیازهای آنها اقدام کرد.

قلمروهای مخاطب شناسی

  • تفاوت‌های فردی

مخاطبان  در خانواده‌ها، شرایط و محیط متفاوت پرورش می‌یابند،‌ تغذیه و امکانات رفاهی متفاوتی دارند و از نظر بهرة هوشی یکسان نیستند، همة‌ این امور تفاوت‌های فردی را دامن می‌زند.

بعضی اجتماعی و برخی گوشه گیر و منزوی هستند و یا  بعضی از تکرار پیام خسته می‌شوند و بعضی نیاز به تکرار مطالب دارند.

مخاطبان در سنین متفاوت نیز، ویژگی‌های زیستی، ذهنی و عاطفی متفاوتی دارند از این رو مواجهة درست با آنان، بدون آگاهی از این ویژگی‌ها، دشوار است. لذا ضروری است در طراحی پیام های تبلیغاتی با توجه به ویژگی‌های عاطفی، روحی و روانی هر گروه سنی باید به نحوی خاص و متفاوت برخورد کرد.

  • مسایل و مشکلات اجتماعی مخاطبان :

مخاطبان  از نظر اجتماعی، در دوره‌های مختلف، ویژگی‌های متفاوت دارند. گوناگونی این ویژگی‌ها، این ضرورت را ایجاب می نماید که با آنان به تناسب آن ویژگی‌ها، رفتار متفاوت داشته باشند. عده‌ای پای‌بند به ارزش‌های عرفی و هنجارگرا و برخی دیگر، بی اعتنا به هنجارها و ارزش‌های اجتماعی هستند.

  • فرهنگ، آداب و رسوم اجتماعی

اگر مبلغان و مخاطبان  همگی از یک منطقه باشند، انتقال اطلاعات راحت‌تر است؛‌ اما اگر مبلغان، غیربومی یا مخاطبان  از نواحی مختلف و با آداب، فرهنگ و رسوم اجتماعی متفاوتی باشند، اطلاع رسانی دشوارتر خواهد بود، گاه رفتاری در بعضی مناطق ناپسند و همان اعمال در مناطق دیگر بی اشکال است. پیام رسانان باید آداب، رسوم و فرهنگ مخاطبان خویش را بشناساند تا ناخواسته دچار تعارض با آنها نشوند، در استفاده از قصه‌ها و ضرب المثل‌ها، نهایت دقت را به کار گیرند تا به یک رسم و عرف اجتماعی، یا نژادی خاصی و … توهین نشود.

  • سطح معلومات و میزان فهم مخاطبان

به منظور موفقیت در اجرای طرح تبلیغاتی مورد نظر باید در انتخاب کلمات و واژه ها و نوع بیان مطالب دقت داشت و با توجه به سطح متوسط دانش مخاطبان از پیام هایی استفاده کرد که برای همگان قابل دریافت و فهم باشد.

شاعر فارسی زبان می گوید: «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد» و لزوماً یکی از ارکان سخن، سخن گفتن به قدر منزلت و به میزان آگاهی و دانایی مخاطب است.